Přeskočit na obsah

Co chceme letos prosadit?

Do komunálních voleb jdeme letos s programem, který má ambici komplexně řešit problémy města.

Naše klíčové priority

 • zásadní zlepšení infrastruktury a dopravy
 • zvýšení podílu investic na rozpočtech města
 • konec amatérismu a svévole v řízení města

Priority KSČM v dopravě

 • zahájení přípravy stavby druhého silničního mostu přes řeku Moravu
 • úprava dopravní situace tak, aby pro každou trasu existovala alternativní komunikace, jednoznačně odmítnout zaslepení Spáčilovy ulice
 • zvýšení počtu parkovacích míst, na parkovacích místech využívat zatravňovací dlaždice, zvážit možnosti nových parkovacích domů na sídlištích
 • zvýšení bezpečnosti dopravy pro chodce, dobudování přechodů v rizikových místech
 • vybudování stezky pro pěší při železničním mostu na trati Kroměříž-Postoupky
 • levné parkování pro rezidenty, aby nedocházelo k vylidňování centra města
 • rozvoj cyklodopravy a ekologické dopravy
 • zvyšovat racionálnost sítě MHD, zvážit zavedení bezplatné MHD, dbát na návaznost MHD na meziobecní spoje
 • zřízení bezplatné Wi-Fi na nádražích a klíčových zastávkách

Priority KSČM v oblasti investic

 • investice do rekonstrukcí a výstavby nových sportovních zařízení plánovat podle potřeb oddílů ve městě působících, při co nejspravedlivějším přístupu k oddílům, s důrazem na ekologii a ekonomické úspory
 • dopracování územního plánu
 • posilování protipovodňových opatření
 • budování nových bytů, zejména startovacích, pro zdravotně postižené, seniory a nízkopříjmové pracující obyvatele
 • umožnit další výstavbu objektů k bydlení soukromými subjekty
 • investice do sociálních služeb s důrazem na zvyšování dostupnosti, kvality a efektivity
 • investice do chytrých technologií usnadňující život občanů
 • rozšiřovat infrastrukturu pro neorganizované aktivity nejen mládeže (veřejná hřiště, skatepark, Bajda)
 • příprava dobudování kanalizace v částech města, kde chybí
 • jednat s vlastníkem autobusového nádraží o jeho revitalizaci, jednání s vlastníky chátrajících budov (nejen) v centru města
 • zvyšování bezbariérovosti města dle požadavků organizací handicapovaných

Priority KSČM v oblasti životního prostředí

 • větší systematičnost ve svozu odpadu, předcházení přeplněným kontejnerům, využití chytrých technologií ve svozu odpadu, zlepšování podmínek pro třídění odpadu
 • opatření ke snižování horka ve městě, zejména větší výsadbou zeleně
 • racionální přístup k sečení trávy („ani prales ani sestříhat na minimum“)
 • důsledný monitoring a ekologické řešení areálu vážanské cihelny
 • postupná revitalizace kroměřížského hřbitova tak, aby bylo zachováno co nejvíce stromů a zároveň aby stromy svým růstem nepoškozovaly hroby
 • ekologická energetika města – na městských budovách solární panely, tepelná čerpadla
 • opatření pro zadržení vody v krajině, usilovat o krajinné prvky blízké přírodní krajině

Priority KSČM v ekonomice a hospodaření města

 • transparentní rozpočtování, zásadní výdaje diskutovat s opozicí
 • zvyšování podílu investic v rozpočtu města
 • vytvářet plochy k rozvoji výroby za účelem posílení zaměstnanosti
 • podpora podnikání, pravidelné diskuze s podnikateli
 • podpora zvyšování atraktivity města pro turisty, propagace města jako turistické destinace
 • racionalizovat dotační systém města, aby byl spravedlivý, jednoduchý a předvídatelný pro žadatele
 • dbát na dodržování zákonů a konkurenční přístup ve výběrových řízeních, aby byl vybraný dodavatel vždy ten nejvýhodnější
 • město jako férový zaměstnavatel – dbát na slušné pracovní a mzdové podmínky na městském úřadě a v organizacích města
 • udržení rozumných cen komunálních služeb (voda, odpady)
 • spravedlivý přístup k financování jednotlivých místních částí
 • zavedení prvků participativního rozpočtování

Priority KSČM ve zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnosti

 • podpora Kroměřížské nemocnice
 • spolupráce s pojišťovnami při zajištění dostupnosti praktických lékařů
 • zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb, zvyšování jejich kvality, propojení terénních a pobytových sociálních služeb s cílem dosažení vyšší efektivity, podpora samostatného bydlení handicapovaných
 • zlepšení informovanosti o sociálních službách
 • důsledné zaměření městské policie na problémové lokality (Děvín, Spáčilova, …), posilování kamerových systémů tam, kde to bude z hlediska bezpečnosti nutné

Priority KSČM v oblasti řízení města

 • profesionální vedení města, zvyšování politické kultury, dialog s opozicí
 • pravidelné diskuze s občany
 • zkvalitnění prezentace města na internetu, aby občané snadno našli všechny důležité informace
 • ne politickým trafikám – obsazování řídících funkcí v organizacích města dle odbornosti a schopností, ne dle politické příslušnosti
 • transparentní volba osadních výborů v místních částech

Priority KSČM ve školství, kultuře a sportu

 • zajištění dostatečné kapacity škol a školských zařízení
 • nesvazovat pořadatele kulturních akcí byrokracií a nařízeními
 • podporovat kulturní akce pro široký okruh účastníků, ale i alternativní kulturu
 • podporovat tradiční lidovou kulturu, pomoc neprofesionální kultuře včetně možnosti využití městských zařízení se zvýhodněným nebo symbolickým nájemným
 • začátek nočního klidu o letních víkendech posunout na 23. hodinu, zároveň posílení kontroly dodržování a jednání s pořadateli hudebních akcí, aby minimalizovali nežádoucí zatížení hlukem na minimum
 • jednoznačně odmítnout pomníky osobám s podílem na justičních vraždách (biskup Karel II.)
 • podporovat širokou nabídku sportovního vyžití a volnočasových aktivit ve městě, podporu sportu zaměřit na mládež, seniory a sport republikové a vyšší úrovně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.