Přeskočit na obsah

Památka pro rok 2026

Již před čtyřmi lety jsem se rozhodl vytvořit si památku na tehdejší komunální volby. Sesbíral jsem dostupné programy politických stran, protože ty časem mizí, a nikdo si tak nemůže ověřovat, jak politické strany splnili své sliby. Obdobně jsem se rozhodl postupovat i letos. Níže tedy najdete programy 10 ze 14 politických uskupení kandidujících v Kroměříži. Za čtyři roky tak bude moct každý hodnotit, co dané strany splnily či nesplnily. Za programy jsem považoval pouze ucelené dokumenty, pokud byly dostupné. Neobjevil jsem programy těchto čtyř kandidátních listin: Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Jaroslav Němec – NEZÁVISLÍ, KROMĚŘÍŽ PRO VŠECHNY (Trikolora, Moravané), Občanská demokratická strana. U nich tedy nebudeme moct zhodnotit, to co případně splnily či nesplnily. Je fascinující, že mezi těmito čtyřmi stranami jsou dvě hlavní strany v Kroměříži vládnoucí koalice. Pokud jsem něco přehlédl, klidně mě opravte.

Poznámka: Později jsem objevil v ulicích jakýsi reklamní nosič uskupení „Jaroslav Němec – NEZÁVISLÍ“, na kterém bylo něco jako program. Přidávám na konec.

Komunistická strana Čech a Moravy

Naše klíčové priority

 • zásadní zlepšení infrastruktury a dopravy
 • zvýšení podílu investic na rozpočtech města
 • konec amatérismu a svévole v řízení města

Priority KSČM v dopravě

 • zahájení přípravy stavby druhého silničního mostu přes řeku Moravu
 • úprava dopravní situace tak, aby pro každou trasu existovala alternativní komunikace, jednoznačně odmítnout zaslepení Spáčilovy ulice
 • zvýšení počtu parkovacích míst, na parkovacích místech využívat zatravňovací dlaždice, zvážit možnosti nových parkovacích domů na sídlištích
 • zvýšení bezpečnosti dopravy pro chodce, dobudování přechodů v rizikových místech
 • vybudování stezky pro pěší při železničním mostu na trati Kroměříž-Postoupky
 • levné parkování pro rezidenty, aby nedocházelo k vylidňování centra města
 • rozvoj cyklodopravy a ekologické dopravy
 • zvyšovat racionálnost sítě MHD, zvážit zavedení bezplatné MHD, dbát na návaznost MHD na meziobecní spoje
 • zřízení bezplatné Wi-Fi na nádražích a klíčových zastávkách

Priority KSČM v oblasti investic

 • investice do rekonstrukcí a výstavby nových sportovních zařízení plánovat podle potřeb oddílů ve městě působících, při co nejspravedlivějším přístupu k oddílům, s důrazem na ekologii a ekonomické úspory
 • dopracování územního plánu
 • posilování protipovodňových opatření
 • budování nových bytů, zejména startovacích, pro zdravotně postižené, seniory a nízkopříjmové pracující obyvatele
 • umožnit další výstavbu objektů k bydlení soukromými subjekty
 • investice do sociálních služeb s důrazem na zvyšování dostupnosti, kvality a efektivity
 • investice do chytrých technologií usnadňující život občanů
 • rozšiřovat infrastrukturu pro neorganizované aktivity nejen mládeže (veřejná hřiště, skatepark, Bajda)
 • příprava dobudování kanalizace v částech města, kde chybí
 • jednat s vlastníkem autobusového nádraží o jeho revitalizaci, jednání s vlastníky chátrajících budov (nejen) v centru města
 • zvyšování bezbariérovosti města dle požadavků organizací handicapovaných

Priority KSČM v oblasti životního prostředí

 • větší systematičnost ve svozu odpadu, předcházení přeplněným kontejnerům, využití chytrých technologií ve svozu odpadu, zlepšování podmínek pro třídění odpadu
 • opatření ke snižování horka ve městě, zejména větší výsadbou zeleně
 • racionální přístup k sečení trávy („ani prales ani sestříhat na minimum“)
 • důsledný monitoring a ekologické řešení areálu vážanské cihelny
 • postupná revitalizace kroměřížského hřbitova tak, aby bylo zachováno co nejvíce stromů a zároveň aby stromy svým růstem nepoškozovaly hroby
 • ekologická energetika města – na městských budovách solární panely, tepelná čerpadla
 • opatření pro zadržení vody v krajině, usilovat o krajinné prvky blízké přírodní krajině

Priority KSČM v ekonomice a hospodaření města

 • transparentní rozpočtování, zásadní výdaje diskutovat s opozicí
 • zvyšování podílu investic v rozpočtu města
 • vytvářet plochy k rozvoji výroby za účelem posílení zaměstnanosti
 • podpora podnikání, pravidelné diskuze s podnikateli
 • podpora zvyšování atraktivity města pro turisty, propagace města jako turistické destinace
 • racionalizovat dotační systém města, aby byl spravedlivý, jednoduchý a předvídatelný pro žadatele
 • dbát na dodržování zákonů a konkurenční přístup ve výběrových řízeních, aby byl vybraný dodavatel vždy ten nejvýhodnější
 • město jako férový zaměstnavatel – dbát na slušné pracovní a mzdové podmínky na městském úřadě a v organizacích města
 • udržení rozumných cen komunálních služeb (voda, odpady)
 • spravedlivý přístup k financování jednotlivých místních částí
 • zavedení prvků participativního rozpočtování

Priority KSČM ve zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnosti

 • podpora Kroměřížské nemocnice
 • spolupráce s pojišťovnami při zajištění dostupnosti praktických lékařů
 • zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb, zvyšování jejich kvality, propojení terénních a pobytových sociálních služeb s cílem dosažení vyšší efektivity, podpora samostatného bydlení handicapovaných
 • zlepšení informovanosti o sociálních službách
 • důsledné zaměření městské policie na problémové lokality (Děvín, Spáčilova, …), posilování kamerových systémů tam, kde to bude z hlediska bezpečnosti nutné

Priority KSČM v oblasti řízení města

 • profesionální vedení města, zvyšování politické kultury, dialog s opozicí
 • pravidelné diskuze s občany
 • zkvalitnění prezentace města na internetu, aby občané snadno našli všechny důležité informace
 • ne politickým trafikám – obsazování řídících funkcí v organizacích města dle odbornosti a schopností, ne dle politické příslušnosti
 • transparentní volba osadních výborů v místních částech

Priority KSČM ve školství, kultuře a sportu

 • zajištění dostatečné kapacity škol a školských zařízení
 • nesvazovat pořadatele kulturních akcí byrokracií a nařízeními
 • podporovat kulturní akce pro široký okruh účastníků, ale i alternativní kulturu
 • podporovat tradiční lidovou kulturu, pomoc neprofesionální kultuře včetně možnosti využití městských zařízení se zvýhodněným nebo symbolickým nájemným
 • začátek nočního klidu o letních víkendech posunout na 23. hodinu, zároveň posílení kontroly dodržování a jednání s pořadateli hudebních akcí, aby minimalizovali nežádoucí zatížení hlukem na minimum
 • jednoznačně odmítnout pomníky osobám s podílem na justičních vraždách (biskup Karel II.)
 • podporovat širokou nabídku sportovního vyžití a volnočasových aktivit ve městě, podporu sportu zaměřit na mládež, seniory a sport republikové a vyšší úrovně

ČSSD a nezávislé osobnosti

Zdravé Kroměřížsko (Strana zelených) – Zdravé město pro šťastný život

1. URBANISTIKA – Kroměříž, moderní město, kde se lidem dobře žije

chceme:

 • preferovat koncentrované moderní bydlení s dostupnými službami před expanzí městské zástavby do krajiny
 • prosazovat výstavbu městských nájemních bytů. Město by mělo mít k dispozici byty nejen pro mladé, ale i pro cílovou skupinu, kterou právě potřebuje – aktuálně např. pro lékaře nedostatkových odborností
 • přistupovat k jednání s developery jako rovný s rovným. Město musí prosadit legitimní požadavky k výstavbě – nejen rozprodat pozemky, ale zajistit i páteřní infrastrukturu, služby, odpočinkové zóny, zeleň, parkovací domy, dopravní napojení
 • dokončit a schválit nový územní plán, který bude prospěšný pro další rozvoj města
 • urychlit opravy domů v památkové zóně, aktivně jednat s majiteli domů v dezolátním stavu (Riegrovo nám., Velké nám. …)
 • koordinovat výkopové práce tak, aby se práce na sítích řešily jako jedna stavba, nikoli opakované výkopy na stejném místě
 • vybudovat centrální plochy pro volnočasové aktivity a rekreační sport – k tomuto účelu vyjednat se Zlínským krajem převedení Pionýrské louky
 • podporovat využití brownfields, které by město mělo získávat do vlastnictví a regenerovat pomocí dotačních prostředků
 • konečně po letech docílit realizace protipovodňových opatření v návaznosti na možnost zachycení vody v krajině
 • posílit personálně a zefektivnit činnost stavebního úřadu tak, aby se agenda urychlila
 • využít alternativní zdroje energie u organizací zřizovaných městem
 • bránit rozprodeji městských pozemků, preferovat směnu před prodejem, vytvářet rozvojové lokality
 • prosadíme manuál pro sjednocení a regulaci reklamy

2.DOPRAVA – plynulá, moderní, logická, bezpečná, dostupná

chceme: Kroměříž – město krátkých vzdáleností

 • zajistit dopravní řešení s ohledem na budoucí rozvoj města – plán vybudování páteřních komunikací, které nebudou zatěžovat obyvatele tranzitní a nákladní dopravou. Součástí těchto dopravních ploch musí být odčlenění zelenými pásy s výsadbou ochranné zeleně
 • zóny 30 min zdarma – odblokování parkování v centru města (krátkodobý parkovací program – parkovací hodiny)
 • postupně vybudovat odstavná parkoviště a s návaznou MHD
 • modernizovat přechody pro chodce, zlepšit bezpečnostní parametry (ostrůvky, zúžení jízdních pruhů, osvětlení) a aktualizovat jejich potřebnost (Moravská ulice, Velehradská u archivu a u obřadní síně hřbitova, Kojetínská, Tovačovského ….)
 • zvážit zjednosměrnění některých ulic a vytvoření parkovacího pruhu
 • nepodporovat vznik nových parkovišť záborem veřejné zeleně
 • vybudovat cyklostezky v místních částech – ze směru Postoupky, Hradisko, Bezměrov, dále Vážany a Kotojedy s prodloužením na Jarohněvice
 • umožnit cyklistům průjezd i v centru – dodržet bezpečnost a příjemné prostředí
 • zřídit dopravní odbor – efektivní řízení a koncepce s jasnou odpovědností a iniciativou
 • naplánovat další kruhové objezdy
 • vyznačit rychloobrátková parkoviště u škol a školek
 • zajistit vyšší aktivita městské policie v dopravním provozu
 • podporujeme systém rezidenčního parkování, tak jak je běžné v moderních městech, aby místní bydlící zde měli šanci zaparkovat a ve vybraných rezidenčních zónách snížit max. rychlost na 30 km/h
 • definitivně zapracovat do územního plánu druhý most přes Moravu

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – trvale udržitelný rozvoj v souladu s přírodou a krajinou

chceme:

 • se lépe připravit na klimatické změny vypracováním studií řešení včetně krátkodobých plánů s využitím dotačních řízení
 • vysadit nejméně 1000 stromů v ulicích města
 • zkvalitnit péči o zeleň – firmy ošetřující městskou zeleň musí prokázat arboristickou odbornost
 • kultivovat krajinu – rozšířit prvky územní stability (USES)
 • nepřipustít zábory ploch veřejné zeleně bez adekvátní náhrady
 • doplnit další zeleň do centra města ve spolupráci s Národním památkovým úřadem
 • najít místo pro vytvoření menšího parku v centru, příp. místa pro výsadbu dlouhověkých solitér
 • péčovat o okolí a aktivizovat obyvatele dobrými příklady (úklidy, guerilla gardening)
 • aktivní účast v úředních řízení rozhodujících o znečišťujících provozech na území města
 • čistý vzduch, který je přirozenou potřebou, musíme zajistit kvalitní měření znečištění
 • dosáhnout nezpochybnitelných záruk o použití účinných technologií zamezujících zápachu v rámci případného rozšíření vepřínu Těšnovice
 • zajistit zastínění dětských hřišť
 • obnovit vodní režim lužního lesa nad Strží – projekt Korytná
 • zajistit kompenzační opatření v podobě obnovy slepých ramen do lužních lesů – při stavbě přístaviště, jednat s Povodím Moravy o vyčištění koryta Moravy včetně odstranění nánosů pod mostem
 • žádat o změnu přístupu Biopasu k třídění odpadu – cenově zvýhodnit zodpovědné podnikatele a motivovat je tak pro pořízení dalších popelnic
 • umožnit občanům v dalších ulicích/čtvrtích třídit bioodpad
 • využít dotačních titulů k postavení kompostárny, aby se živiny vyprodukované ve městě vracely do systému (hnojení vysazených mladých stromků)
 • aktivně řešit opatření proti hluku (zejména při zvyšujícím se provozu na dálnici) a vyžadovat protihluková opatření u nočních hudebních produkcí
 • nepovolovat hlučné ohňostroje, ale trvat na alternativě např.světelné šou
 • redukovat světelný smog – postupně zmodernizovat veřejné osvětlení do podoby přírodě blízké
 • využívat projekty environmentálního vzdělávání, podporovat osvětu vedoucí k trvalé udržitelnosti např. swap, podpora Think green v každodenním životě

4. ZDRAVOTNICTVÍ – kvalitní a dostupná medicína je základním kamenem životní úrovně obyvatel města

chceme:

 • zachovat a rozšířit stávající škály zdravotní péče ve městě
 • zlepšit spolupráci radnice s nemocnicí s cílem pomoci udržet zdravotní personál např. nabídkou bydlení
 • udržet síť praktických, dětských a zubních lékařů cestou pobídek začínajícím lékařům
 • zasáhnout proti jakýmkoliv záměrům redukovat nebo rozprodávat nemocnici
 • nemocnice je jednou z nejdůležitějších institucí ve městě, radnice musí pečlivě sledovat záměry krajské reprezentace a aktivně bránit svou nemocnici

5. ŠKOLSTVÍ a mimoškolní vzdělávání

chceme:

 • podporovat školy v dalších grantových příležitostech, směřujících k rozvoji škol
 • zřídit pracovní místo pro projektového manažera na odboru pro školství a kulturu
 • popularizovat příklady dobré praxe z programů Erasmus+ a dalších, včetně výměny zkušeností a partnerství
 • budovat komunitní školy
 • seznamovat s dobrovolnickými projekty ve školách
 • podpořit a propagovat mimoškolní vzdělávání dětí i dospělých
 • podporovat transparentní aktivity pro veřejnost a participaci na akcích města
 • rozšířit spolupráci s dalšími institucemi ve městě v rámci projektů
 • podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti/čtenářských dovedností
 • podpořit zřizování nových dětských skupin pro děti do 3 let

6. SPORT – dostaneme počítačovou generaci do reálné hry

chceme:

 • prosadit kvalitní veřejnou architektonickou soutěž s jasným zadáním na sportovní halu, tak, aby byla provozně úsporná, využitelná pro všechny druhy sportu, nadčasová a ekologicky a hlavně ekonomicky udržitelná. Hala musí být multifunkční.
 • aktivizovat organizovaný volnočasový sport, podporovat komunitní aktivity – sídlištní kroužky (sportovní akce pro veřejnost – jednorázové, pravidelné, městské ligy např. floorbal, fotbal, volejbal, beach, street basket…)
 • prosadit rekreologický audit města
 • podpořit výstavbu umělého kanoistického kanálu na Strži v rámci projektu revitalizace Korytné
 • zmapovat a zpracovat nabídku sportovních volnočasových aktivit ve městě
 • provest analýzu využití sportovišť/tělocvičen i na školách pro veřejnost, vytvořit adresář s cenovou nabídkou
 • rekonstruovat, resp. pravděpodobně kompletní novostavba bazénu – aquaparku s využitím dotací
 • rekonstruovat atletický stadion s možným využití dotací
 • modernizovat letní koupaliště Bajda a udržovat zde pořádek a hygienu, včetně preventivního zapojení městské policie

7. PODPORA OBYVATEL MĚSTA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY – město, kde lidé drží pospolu

chceme:

 • podpořit budování městských komunit (podpora sídlištních komunit) pro rodiny s dětmi, aktivity pro seniory, mezigenerační aktivity
 • zajistit podporu zajímavých komunitních projektů – občanských projektů
 • zlepšovat kvalitu dětských hřišť se související infrastrukturou (WC, dostatek laviček)
 • podporovat aktivity neziskových organizací
 • posílit vybrané sociální služby a posílení služeb sociální prevence
 • podpořit volnočasové aktivity seniorů, zapojit starší lidi do akcí města
 • podpora činnosti osob se zdravotním postižením zapojením jako partnerů do dalších aktivit
 • koordinovat a podporovat dobrovolnické aktivity
 • podporovat nízkoprahových zařízení pro práci se sociálně slabými a ve vyloučených lokalitách

8. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

chceme:

 • zpracovat katalog místních firem a živností
 • podporovat rozvoj středního a učňovského školství jako zdroj kvalifikované pracovní síly
 • vzájemná informovanost o aktivitách podnikatelských subjektů tak, aby se včas eliminovaly nežádoucí vlivy na obyvatele v sousedství
 • podpořit u organizací zřizovaných městem využívání částečných úvazků – především pro rodiče s dětmi

9. KULTURA – Hanácké Athény nejen jako vzpomínka, ale město plné života

chceme:

 • podporovat místní kulturu před “dovozem”
 • obnovit samostatný odbor kultury na radnici
 • dokončit navržené stavební a terénní úpravy v okolí kulturních organizací.
 • popularizovat rozvoj dobrovolnictví v kultuře
 • podpora hanáckého folklóru, udržet tradici hanáckých slavností
 • věnovat větší pozornost amatérské zájmové činnosti včetně finanční podpory (divadlo, film, folklor, foto atd.)
 • snížit cenu za pronájem sálů ve správě Domu kultury pro kroměřížské soubory.
 • rozvíjet partnerství s městy na úrovni organizací – twinnig projekty, sdílení zkušeností
 • vytvořit komunitní místo dostavěním knihovny, části pro dospívající mládež a volnočasové aktivity pro dospělé (tzv.makerspace), s využitím dotačních programů
 • podpořit festivaly a alternativní kulturní akce pořádané mladými lidmi
 • zvýhodnit vstupné na kulturní akce – pro seniory a studenty “last minute”

10. Cestovní ruch

chceme:

 • rozvíjet vzájemnou spolupráci s Arcibiskupským zámkem, Květnou zahradou i s podnikateli ve městě
 • informovat a koordinace aktivit před turistickou sezónou
 • pokračovat v rozvíjení spolupráce s městem Olomouc a s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a také se Zlínským krajem
 • zaměřit aktivity související se značkou UNESCO
 • propagovat díla významných regionálních autorů (např. M. Švabinský a další)
 • vyřešit odkladiště kol pod kamerou, dále otevírací dobu sociálních zařízení
 • vytvořit s partnerskými městy nabídku atraktivních lokalit
 • propagovat město v turistických informačních centrech
 • zlepšit kvalitu a dostupnost veřejných WC

11. KOMUNIKACE S VEDENÍM MĚSTA

chceme:

 • zapojit občany do plánování a do tvorby rozpočtu města
 • realizovat ankety a průzkumy potřeb a priorit občanú “zespodu”
 • zveřejňovat dokumenty města, online přenosy jednání, archivace záznamů jednání
 • umožnit přístup k dokumentům Rady města i pro opozici, důležité záměry prezentovat a umožnit participaci občanů
 • pravidelná setkání vedení města s občany na konkrétní témata
 • tiskový odbor radnice musí být apolitický.
 • komunikovat srozumitelně s občany, přehledné stránky, úřad “pro lidi”,
 • využívat městský rozhlas nejen pro zkoušku sirén, ale i pro příležitostné informování občanů (hlavně v okrajových částech města)

12. BEZPEČNOST, KRIMINALITA – město, kde jsou lidé v pohodě a bezpečí

chceme:

 • důsledné a komplexní řešení rizikových lokalit (Bezručák, tržnice u Podzámky, Zachar…) i centra města včetně dodržování vyhlášky o zásobování.
 • fungující kamerový systém
 • zvýšit důvěru v Městskou policii – strážníci z aut do ulic, přes léto cyklohlídky
 • podporovat instituce zabývající se drogově závislými a prevencí
 • garantovat, že Kroměříž zůstane bez hazardních herních automatů
 • důsledně vymáhat noční klid ze strany Městské policie

13. MÍSTNÍ ČÁSTI

Pro všechny místní části chceme

 • osvědčený model osadních výborů, který umožňuje efektivní komunikaci potřeb občanů místních částí s vedením města.
 • zpřesníme vyhlášku o osadních výborech tak, aby volba členů byla transparentní
 • zavést tento model do dalších částí města – konkrétně dát lidem možnost, aby si občané zvolili své zástupce např. za sídliště Oskol, Slovan, Zachar I., II., Horní a Dolní Zahrady, Zborovská, oblast Bílanské a Zámoraví, případně dle zájmu další lokality
 • podstatně zlepšit dostupnost MHD v místních částech – vytvořit model školních autobusů, vytvořit nové okružní linky

Pro Vážany chceme

 • prosadit investici do dětského hřiště a sportovního areálu
 • jednat o získání rozvojových pozemků mezi ul. Polná a starým hřbitovem, dále získat pozemek škvárového hřiště u Domova pro seniory
 • dotáhnout revitalizaci prostoru před hospodou u Klimešů
 • ukončit revitalizaci prostoru skládky tak, aby byl jednou provždy problém vyřešen, zabezpečen a oblast se stala cenným přírodním prvkem
 • vysázet stromořadí ve vhodných místech

Pro Těšnovice chceme

 • žádat jasné garance provozovatele vepřína, že s případným rozšířením provozu budou zavedeny prokazatelně účinné technologie proti zápachu
 • rozšířit MHD linku do Těšnovic

Pro Hradisko chceme

 • vybudování multifunkčního hřiště
 • rekonstrukce komunikace kolem žel.tratě z směrem do Postoupek
 • postavit chodník vedle silnice od stolárny Ptáček po autobusovou zastávku

Pro Postoupky chceme

 • realizovat cyklostezku do Kroměříže

Pro Bílany chceme

 • rozšířit MHD linku

Pro Drahlov chceme

 • postavit chodník k železničnímu přejezdu a vlakové zastávce, s pokračováním do Jarohněvic

Pro Kotojedy chceme

 • cyklostezku do Vážan a dále do Kroměříže

Česká pirátská strana – Priority Pirátů pro volební období 2022-2026

Nový plavecký bazén | výstavba nového bazénu v Kroměříži, sportoviště pro všechny
generace.

Dostupné parkování | změna parkovací politiky v centru města a rozšíření parkovacích
ploch na sídlištích I v ostatních částech města. Zelená PARKoviště.

Dostupné bydlení | nové byty pro mladé i seniory, nastavíme transparentní podmínky a
zastavíme zneužívání udělování bytů, neplacení nájemného a ničení městských bytů.

Cyklostezky | Kroměříž potřebuje konečně funkční a navazující cyklostezky a ekologickou
dopravu.

Přímá finanční podpora dětí a mládeže | peněžní příspěvek od města na volnočasové
aktivity všech dětí z Kroměříže.

Občané rozhodují | vedení města musí dát na občany, nesmí před problémy strkat hlavu do
písku. Dáme větší rozhodovací pravomoci lidem přes ankety a veřejná fóra.

Snížení energetické náročnosti budov | ušetřit na nákladech znamená mít více peněz na
investice pro občany. Snížíme náklady města.

Zafixování cen | slibujeme, že nezvýšíme žádné poplatky. Zafixujeme poplatky za odpady,
psy, cenu MHD i ostatní.

Chytré město | pomocí moderních technologií zlepšíme život ve městě. Chytré parkování,
doprava, kontrola a ochrana znečištění ovzduší.

Odpady | zlepšení třídění odpadů ve městě znamená méně odpadů na skládku, město a
občané tak ušetří.

Bezpečnost ve městě | zlepšení bezpečnostní situace na rizikových místech. Více
příslušníků MP v ulicích.

Moderní městský úřad u vás v obýváku | přeneseme většinu agend do online režimu.
Vyřízení většiny požadavků z domova a mobilu. Zefektivnění procesů na úřadě.

Zelené město | zeleň do centra města, relaxační zóny a komunitní zahrada.

ANO 2011OK občané Kroměříže – volební program: osm bodů pro lepší život v Kroměříži

Konkrétně. Na míru městu Kroměříž i vám, jeho obyvatelům. Šetřící konkrétní částky a hledající nové zdroje. Pro současnost i lepší budoucnost. Takový je náš volební program, který vám předkládáme. A který pro vás chceme realizovat. Bude pro vás OK?
Naše volební číslo je 8

1/ Projekty a investice – rozpočet jinak

Město má každý rok k dispozici finance na investice. A že investuje by mělo být vidět více než v minulých letech. Postaráme se o změnu. Restrukturalizujeme městský rozpočet, tak, aby se méně peněz promrhalo a více vložilo do smysluplných projektů. Prosadíme:

 • Detailně rozklíčujeme a odhalíme rezervy v rozpočtu radnice, které bude možné investovat do dalšího rozvoje města.
 • Uvedeme strategické dokumenty do souladu. Strategické plány rozvoje infrastruktury, dopravy a vzdělávání sladíme s územním. Z dosud náhodné střelby uděláme systematické kroky.
 • Investice do sportovišť – zrevidujeme a případně přepracujeme projekt plánované nové sportovní víceúčelové haly, s ohledem na šetrné energetické standardy. Druhé největší město ve Zlínském kraji si zaslouží nový plavecký bazén s wellness centrem a saunovým rájem.
 • Investice do komunikací, chodníků, mobiliáře – zpracujeme pasport chodníků a místních komunikací a sestavíme víceletý plán jejich oprav. Budete vědět, kdy chodník a cesta před vaším domovem přijde na řadu a co se bude opravovat.
 • Plán rekonstrukce městského majetku. Vnitřní dluh přesahuje hrubým odhadem 2 miliardy korun a problém je třeba urychleně řešit. Sestavíme víceletý plán oprav a budeme dbát na jeho naplňování.
 • Zrychlíme výměnu vysloužilého veřejného osvětlení za nové, energeticky šetrné.
 • Pokusíme se (nejen) na jmenované projekty zajistit maximum dotací a šetřit tak městskou kasu.

2/ Pomůžeme

Doba je zlá a možná bude ještě hůř. Město se musí zastat svých občanů, být v mezích svých možností garantem sociálních jistot. Proto:

 • Snížíme poplatky za svoz komunálního odpadu, čímž každému z vás ušetříme v peněžence konkrétní částku.
 • Snížíme náklady na provozy městských budov a zařízení, a tak snížíme náklady za jejich užívání pro vás.
 • Otevřeme poradenské centrum pro energie, fotovoltaiky. Vyčleníme peníze na bezúročné půjčky na ekologické a ekonomické způsoby vytápění, výrobu energií, žadateli budete vy, občané Kroměříže.
 • Zmrazíme nájmy v městských bytech, město nemusí vydělávat na svých nájemnících.
 • Zavedeme bezplatnou MHD. Ušetříte za pohonné hmoty, společně pomůžeme ekologii.

3/ Doprava – zpomalíme

Na přechodech pro chodce, v sedle kol či na cestách do škol a školek se nesmíme bát nezodpovědných řidičů. Město má řadu možností, jak zajistit bezpečnou dopravu. Proto:

 • Chceme ukončit každodenní objíždění parkovišť a hledání volného místa. V souvislosti s tímto záměrem vytipujeme místa pro záchytná parkoviště na periferiích Kroměříže, kde budou parkovat lidé dojíždějící do města za prací, turisté atd. Parkování Zachar II, vytipování dalších parkovacích kapacit.
 • Budeme rozvíjet cyklostezky a cyklotrasy. Do plánování zavedeme systematičnost a rozum. Tak, aby byly bezpečně přístupné všechny místní části, aby cyklisté nekličkovali mezi lavičkami a aby cesty pro cyklisty nesmyslně neblokovaly parkovací kapacitu ulic a byly bezpečné.

4/ Sportujeme a chodíme ven

Sport je nedílnou součástí zdravého životního stylu a vyhledávanou aktivitou mnoha z vás. Kromě plánů zajistit pro vás místa, kde se dá sportovat, vytvoříme i přehledný systém podpory sportovních aktivit a sportovních klubů. Tedy:

 • Zmapujeme, kolik dětí chodí do konkrétních sportovních klubů v Kroměříži a na základě těchto počtů zavedeme konkrétní systém podpory – kluby budou znát částky, které můžou každý rok pro svou činnost od radnice očekávat. Podpoříme nábory do sdružení, klubů a spolků, které realizují aktivní pohyb a vzájemné setkávání.
 • Vyčleníme v každém rozpočtu konkrétní částku na opravy a modernizace stávajících sportovišť, dětských hřišť a veřejné vybavenosti.
 • Hustou síť obecních polních cest, které jsou dnes rozorány a nepřístupné, znovu vytýčíme, zatravníme a vysadíme také vhodné stromy. Propojíme jimi jednotlivé městské části, vznikne nový prostor pro procházky ve dvou, s dětmi, se psem nebo pro aktivní pohyb. Prostor pro naše děti poznávat přírodu a krajinu našeho domova.

5/ Přijeďte k nám

Cestovní ruch a turistika pomáhají podnikatelům a službám ve městě. Pokud k nám turista přijede, utratí u nás peníze. Zajistíme, aby byla Kroměříž pro cestovní ruch co nejatraktivnějším místem a aby město „žilo“. Takže:

 • Zavedeme čitelné a srozumitelné granty na podporu cestovního ruchu. Podpoříme akce s ambicemi přilákat návštěvníky z blízkého okolí i ty, kteří se zde chtějí ubytovat a strávit zde delší dovolenou.
 • Srozumitelně oddělíme místní kulturu a cestovní ruch. Občané mají právo vědět, kdy podporují neziskové kulturní projekty a kdy rozvoj turistického podnikání.
 • UNESCO není jen cestovní ruch. Konečně začneme využívat tuto značku pro projekty v oblasti bezpečnosti, vzdělávání a ekologie. Mimo jiné jako silný nástroj proti chiméře kanálu Dunaj-Odra-Labe nebo jako příležitost pro organizaci výměnných zahraničních programů našich žáků a studentů.
 • Podpoříme výstavbu případně rekonstrukci cyklokempů.

6/ Kultura – podpoříme

V posledních čtyřech letech se pro rozvoj kultury udělalo velmi málo Proto:

 • Přehodnotíme stávající přístup k dotacím v kultuře tak, aby její větší část neskončila formou nájmů opět v rozpočtu  města, potažmo Domu kultury.
 • Přijmeme taková opatření, aby se opět mohla začít rozvíjet především místní kultura a aby se z Domu kultury stalo místo setkávání všech, kdo se v místní kultuře chce prezentovat
 • Zajistíme finanční prostředky pro provoz hudebního klubu pro návštěvníky všech věkových kategorií

7/ Periferie jako centrum

Jste občanem Kroměříže, ať už bydlíte v centru města, na jeho periferii nebo na sídlištích. Každý občan musí mít pro vedení města stejnou cenu, váš hlas musí být slyšet. Prosadíme:

 • Zintenzívnění spolupráce s osadními výbory. Zavedeme pravidelná jednání a v rozpočtu vyčleníme konkrétní částky pro každoroční rozvoj těchto lokalit.
 • Kultura, volnočasové aktivity, programy pro děti a mládež dostanou podporu snáze, pokud budou realizovány přímo na sídlištích nebo v místních částech. Komunitním akcím dáme přednost před hromadnými komerčními akcemi.
 • Zavedeme pravidelná setkání s občany, a to i v místních částech. Budete moci říkat a prosazovat své názory v přímé debatě s vedením města a zodpovědnými úředníky radnice.

8/ Pro vás – přátelský městský úřad

Není třeba zdůrazňovat, že městský úřad je tu pro vás, ne vy pro městský úřad. Je nutné, aby k vám úředníci přistupovali jako k váženým klientům. Proto:

 • Zavedeme manuál chování pro úředníky radnice a stavebního úřadu. Samozřejmostí bude vstřícnost, dodržování termínů a ochota.
 • Preferujeme návrat ke dvěma místostarostům. Současní čtyři jsou zbytečným přepychem, který stojí město v jednom volebním období téměř 11 milionů korun. Jde o zbytečně vynaložené finanční prostředky pro politické představitele města, které můžeme investovat do infrastruktury města nebo do našich občanů. Voleným zástupcům budeme místo peněz rozdělovat odpovědnost.
 • Více otevřeme stavební úřad. Zpracujeme přehledný návod pro žadatele s informacemi, co pro svou žádost musí donést a vyplnit. Předejdeme tak průtahům při vyřizování a ušetříme čas vám i úředníkům. Budeme aktivními účastníky sporných občanských řízení a budeme stát na vaší straně.

Město je tady pro své občany. Má být pro ně partnerem. Takto vnímáme jeho funkci. Takto se chceme na radnici chovat.
Co vám slibujeme, to splníme. Je to pro vás OK? Bude Kroměříž OK?

KDU-ČSL a nezávislí

Pro všechny občany

Konečně dobudujeme bezpečné propojení cyklistických tras z místních částí do centra města.
Udržíme nízkou cenu vody.
Vytvoříme vhodné podmínky pro příchod nových praktických lékařů a zubařů.
Postavíme víceúčelovou halu.
Zasadíme se o vybudování chybějících přechodů pro chodce.
Posílíme rozvoj místních a okrajových částí města.
Zvýšíme bezpečnost a pořádek ve městě přítomností městských policistů v ulicích.
Postavíme novou smuteční síň na hřbitově.
Podpoříme přípravu a realizaci dalších protipovodňových opatření.
Dokončíme revitalizaci lesoparku na Barbořině.
Zefektivníme parkování v centru města.
Zajistíme vyšší efektivitu stavebního úřadu.
Zrevitalizujeme tržnici.
Budeme spolupracovat se správci Podzámecké a Květné zahrady při využití jejich potenciálu.

Pro seniory

Rozšíříme kapacity bydlení pro seniory.
Podpoříme službu Senior taxi, kterou jsme ve městě zavedli.
Rozšíříme využití senior pasů.
Podpoříme domácí a hospicovou péči.
Podpoříme osoby pečující o své blízké.
Budeme i nadále podporovat aktivní setkávání seniorů v Senior centrum na Hanáckém náměstí.

Pro mladé

Zavedeme slevy pro mladé lidi (alternativa rodinných pasů a senior pasů).
Rozšíříme zóny volné wifi ve městě.
Vytvoříme podmínky pro spolupráci mezi školami a zaměstnavateli.
Podpoříme kulturní a sportovní akce, místa setkávání mladých.

Pro rodiny

Opět zavedeme rodinné pasy.
Podpoříme startovací bydlení pro mladé.
Podpoříme modernizaci chátrajících sportovišť.
Zrušíme poplatek za odpady pro děti do 6 let.

Pro spolkovou činnost

Poskytneme cenově dostupnější nájmy pro neziskovou činnost.
Vytvoříme podmínky pro vznik komunitního centra.

Právo respekt odbornost

Spojenci pro Kroměříž a místní části (TOP 09)

1. Otevřená radnice, zlepšení komunikace ve městě

Volení politici musí naslouchat názorům občanů i v průběhu výkonu mandátu. Pravidelná setkání veřejnosti s vedením města každý měsíc, kde je iniciativa na jednotlivcích z řad veřejnosti, by měla být rozšířena o širší pravidelné a koncepční informování veřejnosti ze strany města o nejdůležitějších událostech týkajících se zásahů do zeleně, staveb, oprav, služeb či sportovních a kulturních akcí. Město musí dokázat najít správné komunikační kanály pro jednotlivé věkové skupiny obyvatel, proto budeme nadále vydávat Kroměřížský zpravodaj a pokračovat v aktivní  komunikaci s obyvateli města prostřednictvím webu a sociálních sítí. Budeme pokračovat v rozvoji konceptu chytrého města, a to jak v oblasti dopravy, životního prostředí, tak i v oblasti komunikace.

2. Bezpečí, sociální prevence, prevence kriminality

Posílíme terénní práci s ohroženými dětmi a mládeží a osobami bez přístřeší. Budeme pokračovat v digitalizaci městského kamerového systému a zasadíme se o účinnější přítomnost městské policie v problémových lokalitách. Najdeme a schválíme vhodnou plochu pro nové sídlo územního odboru HZS v Kroměříži.

3. Zdraví obyvatel, prevence nemocí, sport a volný čas

Zasadíme se o to, aby se do Kroměříže podařilo přitáhnout nové praktické lékaře pro děti i dospělé, zubaře a další potřebné lékařské profese. Podpoříme další rozvoj domácí paliativní a hospicové péče včetně zřízení ambulance léčby bolesti. Podpoříme svépomocnou skupinu, ve které se setkávají lidé, pečující o své blízké v domácím prostředí a budeme iniciovat založení centra podpory pro osoby pozůstalé, které v Kroměříži dosud chybí. Uděláme vše pro posílení imunity obyvatel. Podpoříme sport, volnočasové aktivity a rozvoj relaxačních, sportovních a workoutových zón ve městě a místních částech. Budeme prosazovat podporu sportu nejen podle velikosti členské základy, ale i dalších kritérií. Jsme pro stavbu nového krytého plaveckého bazénu. Prosadíme vybudování oplocených travnatých ploch pro venčení a cvičení psů bez vodítka a další služby pro milovníky domácích zvířat, včetně vybudování nového městského útulku pro zatoulané kočky.

4. Sociální služby

Budeme pokračovat v dalším rozvoji sociálních služeb, zejména terénních sociálních služeb. Podpoříme zvýšení
kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Podpoříme rozvoj pobytových služeb. Zajistíme chráněné bydlení pro zdravotně postižené. Podpoříme sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi s psychiatrickými diagnózami.

5. Zeleň ve městě a okolí

Posílíme zeleň ve městě a okolí. Podpoříme protierozní opatření a opatření na zadržování vody v krajině. Budeme realizovat Studii krajinných opatření pro koncepční a postupnou výsadbu zeleně v krajině. Podpoříme zahrádkaření. Zasadíme se o realizaci možných protipovodňových opatření. Na území města podpoříme biodiverzitu. Budeme pokračovat na dokončení rekultivace bývalých skládek na území města.

6. Doprava

Uděláme vše pro bezpečnosti chodců a dalších účastníků provozu. Podpoříme cyklodopravu a další alternativní způsoby dopravy k dopravě automobilové. Pokusíme se najít vhodnou možnost využití služeb sdílených kol ve městě. Provedeme audit obsazenosti a zájmu o jednotlivé spoje MHD a na základě výsledků nabídneme efektivní řešení. Budeme řešit problém s parkováním v centru města. Zpracujeme koncepci statické dopravy. Vybudujeme nová parkovací místa se zelení a vsakovací nebo zatravňovací dlažbou. Tam, kde to bude smysluplné, zvážíme zavedení parkovacích hodin.

7. Podnikání

Vytvoříme kreativní a příjemné prostředí pro potenciální a aktivní podnikatele. Zaměříme se na preinkubační fázi podnikání a aktivity, které zlepší podnikatelské prostředí a rozvoj kreativních oborů ve městě. Podpoříme zlepšení kvality služeb pro občany i turisty ve městě. V zájmu rozvoje města se pokusíme nastavit dialog mezi vedením města a podnikateli na území Kroměříže.

8. Vzdělání a kultura

Budeme nadále plně podporovat ZŠ a MŠ na území města. Podpoříme vzdělávání v oblasti ekovýchovy, samostatného racionálního uvažování a kritického myšlení s důrazem na sebereflexi. Podpora hodin tělesné výchovy je dalším nástrojem prevence a zvýšení imunity dětí. Jsme si vědomi odlivu absolventů z města. Otevřeme dialog s MŠMT, krajem a soukromým sektorem o možnostech pro budoucí rozvoj města. Koncepční kultura s důrazem na podporu místních kulturních organizací, osobností a institucí. Zřídíme pozici koordinátora kultury. Město bude sloužit jako podporovatel a tvůrce adekvátního prostředí pro růst kultury a subjektů realizujících kulturu. Podpora kultury zajistí vyšší zapojení obyvatel do veřejného života, posílí vazby obyvatel k městu a přispěje k podpoře kreativity.

9. Rozpočtově odpovědné hospodaření města

Najdeme správný balanc mezi mandatorními výdaji a výdaji na investice. Postaráme se o efektivní správu majetku ve vlastnictví města. Dokončíme pasportizaci budov ve vlastnictví města a stanovíme priority, jak efektivně postupovat v době rostoucích nákladů na energie. Zapojíme obyvatele města do rozhodování v podobě participativního rozpočtu.

10. Bydlení

Budeme prosazovat vytvoření bytové politiky, která bude odrážet potřebu bydlení i potřebu základních služeb pro občany města. Podpoříme výstavbu finančně  dostupného bydlení pro mladé lidi. Prostřednictvím správně nastavené bytové politiky město Kroměříž zatraktivníme pro profese, které ve městě chybí a jsou potřeba.

11. Odpady a kanalizace

Zajistíme větší šetrnost k životnímu prostředíprostřednictvím snižování množství odpadů, ať už recyklací nebo podporou reuse center. Podpoříme rekonstrukci sběrného dvora jako recyklačního centra a přizpůsobíme otevírací dobu požadavkům obyvatel.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jaroslav Němec – NEZÁVISLÍ (NEZ)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.